Polityka prywatności

Polityka prywatności wraz z polityką cookies dla strony internetowej:
www.zywewino.pl

I. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe odwiedzających i korzystających ze strony internetowej http://zywewino.pl są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa polskiego oraz Unii Europejskiej, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: ,,RODO”), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219), a także ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U.2017.1907).
Z tego względu, w niniejszym dokumencie znajdują się informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

II. Słownik podstawowych pojęć.

2.1 dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
2.2 przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
2.3 profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
2.4 zbiór danych – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;
2.5 administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
2.6 podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
2.7 odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
2.8 zgoda – osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
2.9 naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
2.10 dane dotyczące zdrowia – oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia;
2.11 organ nadzorczy – oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO, w przypadku Polski jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III. Dane administratora danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: ,,ŻyweWina”) jest:
Harmony H2O sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni przy ul. Kazimierza Tetmajera 58A kod pocztowy 81-406 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS  0000689575 NIP 5862320975, REGON 367935539
Adres e-mail:
info@harmonyh2o.com

IV. Zakres zastosowania polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których ŻyweWina jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno
przypadków, w których ŻyweWina przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskane zostały przez ŻyweWina z
innych źródeł. ŻyweWina realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

V. Zasady przetwarzania danych osobowych

5.1 ŻyweWina nie powołuje inspektora ochrony danych.
5.2 ŻyweWina nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
5.3 ŻyweWina nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania danych z zastrzeżeniem wykorzystywania plików cookies, co zostało opisane w rozdziale VI niniejszej polityki prywatności.
5.4 ŻyweWina przetwarza Państwa danych osobowych na zasadach wskazanych w ust. 5.6. niniejszej polityki oraz w zakresie określonym w polityce cookies (rozdział VI).
5.5 ŻyweWina może przekazać Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail, za Państwa wyraźną zgodą, partnerowi ŻyweWina tj. Harmony H2O sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni, która wykorzystywać je będzie do przesyłania do Państwa informacji handlowych.
5.6 Państwa dane osobowe przetwarzane są:
5.6.1. na podstawie zgody stanowiącej integralną część formularza zgłoszeniowego do newslettera znajdującego się pod adresem: https://www.zywewina.pl/ (dane w postaci adresu e-mail) i służą ŻyweWina do prowadzenia działalności marketingowej, w tym informowania o ofercie i promocjach,
5.6.2. na podstawie zgody udzielanej w toku składania zamówień pod adresem: http://zywewino.pl/sklep/ (dane w postaci: imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, telefon),
5.6.3. przez partnera ŻyweWina tj. Harmony H2O sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni na podstawie zgody stanowiącej integralną część formularza zgłoszeniowego do newslettera, o którym
mowa w pkt 5.5.1 oraz udzielanej w toku składania zamówień.
5.7 Dystrybucja newslettera nie jest możliwa bez wyrażenia przez Państwa zgody na przekazanie danych osobowych partnerowi ŻyweWina, o którym mowa w ust. 5.5, który na podstawie zawartego z ŻyweWina porozumienia prowadzi dystrybucję materiałów handlowych ŻyweWina. W związku z powyższym wskazana zgoda ma w tym przypadku charakter obowiązkowy.
5.8 W zakresie określonym w ust. 5.6. ŻyweWina przetwarza wskazane wyżej Państwa dane, które są zwykłymi danymi osobowymi w rozumieniu RODO. ŻyweWina nie przetwarza szczególnych
kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO.
5.9 Państwa dane osobowe mogą być przekazywane współpracownikom lub pracownikom ŻyweWina, a w razie potrzeby także uprawnionym organom.
5.10 Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ŻyweWina do momentu wynikającego z celu przetwarzania, lecz nie dłużej niż wynika to z przepisów prawa, jak chociażby ze względu
na obowiązki podatkowe lub przedawnienie roszczeń.

VI. Polityka cookies

6.1 W ograniczonym zakresie ŻyweWina może zbierać Państwa dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na przedmiotowej stronie internetowej. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
6.2 Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych.
6.3 Pliki cookies zapamiętują Państwa preferencje co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie Państwa preferencji.
6.4 Pliki cookies w przypadku strony internetowej http://zywewino.pl służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że osoba odwiedzająca stronę internetową widziała określone treści z danej witryny internetowej.
6.5 ŻyweWina korzysta z 2 rodzajów cookies wymienionych poniżej:
a) Niezbędne pliki cookies – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające odwiedzającym poruszanie się po stronie internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Bez tych cookies strona internetowa, z którego korzysta odwiedzający może nie wyświetlać się poprawnie.
b) Funkcjonalne cookies – pliki cookie stosowane w celu zwiększenia przyjazności strony internetowej dla odwiedzających ją użytkowników. Funkcjonalne pliki cookie strony internetowej, które przechowywane są przez ŻyweWina na komputerze użytkownika, pozostają aktywne jedynie podczas aktywności na stronie internetowej.
6.6 Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez ŻyweWina wyrażają Państwo za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na Państwa urządzeniu. W przypadku chęci usunięcia istniejących plików cookie z urządzenia, można zrobić to korzystając z opcji przeglądarki. Możecie Państwo zrezygnować lub modyfikować cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www: przeglądarka Mozilla Firefox: w menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość wyłączenia śledzenia w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn; przeglądarka Microsoft Internet Explorer: w menu „Narzędzia” należy wybierać „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych; przeglądarka Google Chrome: w menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki; przeglądarka Opera: przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybierać w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn; przeglądarka Apple Safari: w menu „Safari” należy wybrać „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Można znaleźć w niej liczne opcje dotyczące plików cookie; w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych: każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

VII. Katalog praw jakie przysługują Państwu w zakresie przetwarzania danych osobowych przez ŻyweWina

7.1 Prawo dostępu do danych osobowych
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, które przekażecie Państwo ŻyweWina, albo które ŻyweWina pozyskał od innej osoby. Aby
skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie pisemnej listem poleconym na wskazany adres ŻyweWina albo e-mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej ŻyweWina.
7.2 Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Informujemy, iż w zakresie danych osobowych, które są pobierane i przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak w takiej sytuacji cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem czynności przetwarzania dokonanych zanim tę zgodę cofnięto. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie pisemnej listem poleconym na wskazany adres ŻyweWina albo e-mailowej na wskazany adres
poczty elektronicznej ŻyweWina.
7.3 Prawo wniesienia skargi
Informujemy, iż macie Państwo prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. Skargę tą można wnieść do organu nadzoru (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych) – zaleca się, aby dokonać tego drogą pisemną, listem poleconym.
7.4 Wymóg podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych o których mowa w ust. 5.6. niniejszej polityki prywatności jest całkowicie dobrowolne, jednak w przypadku, gdy zdecydują się Państwo odmówić ich podania informujemy, iż realizacja usług ŻyweWina na Państwa rzecz może okazać się niemożliwa.
7.5 Prawo do usunięcia danych osobowych
Informujemy, że macie Państwo prawo żądania od ŻyweWina niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a ŻyweWina ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, z poniższym zastrzeżeniem. Prawo do usunięcia danych osobowych jest wyłączone w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie prawnej innej niż zgoda osoby, której dane są  przetwarzane. Nadto prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się przez ŻyweWina z prawnego obowiązku lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7.6 Prawo do wniesienia sprzeciwu
Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje w sytuacji przetwarzania danych osobowych w oparciu o podstawę prawną wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Za wyjątkiem sytuacji, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przewidujący przetwarzanie danych osobowych ze względu na niezbędność dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. W tym przypadku interesem ŻyweWina przetwarzania danych w zakresie Państwa adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego jest prawidłowa realizacja w niezbędnym zakresie polityki cookies na zasadach określonych w rozdziale VI niniejszej polityki prywatności.
7.7 Prawo do przenoszenia danych osobowych
Informujemy, że macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Państwa dotyczą, a które to dostarczyliście ŻyweWina. Macie Państwo również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ŻyweWina. Jeżeli jest to technicznie możliwe macie Państwo również prawo żądać aby ŻyweWina przesłał wskazane dane osobowe innemu administratorowi bezpośrednio.
7.8 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Informujemy, że macie Państwo prawo do żądania od ŻyweWina ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo, sprzeciwicie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) gdy ŻyweWina nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ŻyweWina są nadrzędne
wobec podstaw Państwa sprzeciwu.
7.9 Prawo do sprostowania danych osobowych
Informujemy, iż macie Państwo prawo żądania od ŻyweWina niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Macie Państwo również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłaćżądanie w formie pisemnej listem poleconym na wskazany adres ŻyweWina albo e-mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej ŻyweWina.

VIII. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z RODO Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
▪ art. 24 ust. 2 RODO przewidującym wdrożenie polityk ochrony danych osobowych;
▪ art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przewidującym przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody danej osoby fizycznej;
▪ art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przewidującym przetwarzanie danych osobowych ze względu na niezbędność wykonania umowy, której stroną jest osobą, której dane
osobowe są przetwarzane;
▪ art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przewidującym przetwarzanie danych osobowych ze względu na niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ŻyweWina;
▪ art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przewidującym przetwarzanie danych osobowych ze względu na niezbędność dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Interesem tym w przypadku przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja w niezbędnym zakresie polityki cookies na zasadach określonych w rozdziale VI niniejszej polityki prywatności.

IX. Środki bezpieczeństwa stosowane przez ŻyweWina

W celu zapewniania bezpieczeństwa Państwa danych ŻyweWina stosuje następujące środki bezpieczeństwa:
• kontrola dostępu do systemu informatycznego,
• dostęp do komputerów ŻyweWina tylko dla upoważnionych osób,
• firewall,
• system antywirusowy;
• tworzenie kopii zapasowej bazy i plików strony.

X. Linki zewnętrzne

Strona internetowa może zawierać linki lub odniesienia do innych niezależnych od ŻyweWina stron internetowych. Prosimy pamiętać, że ŻyweWina nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i niniejsza polityka prywatności ich nie obejmuje.

XI. Postanowienia końcowe

ŻyweWina zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszej polityki prywatności.